Regulamin do 2023.04.17

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi FuzeForge oraz serwisów subskrypcyjnych

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z usług przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, prezentowanych przez DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, RCS : 390 944 429 (zwaną dalej „DGP”). Adres do korespondencji: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, adres e-mail: bok@fuzeforge.pl
Z określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów mogą korzystać Użytkownicy sieci następujących operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp z o.o. (PLAY), oraz Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS) („Operatorzy” lub „Operator” w zależności od kontekstu).
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
DGP nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się DGP, a więc na stronie internetowej www.fuzeforge.pl. Regulamin dostępny jest także w siedzibie DGP.
Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi oraz Serwisu.
Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usług:

1) telefon komórkowy lub inne urządzenie wyposażone w funkcjonalności umożliwiające korzystanie z Serwisu i Usługi,

2) połączenie z siecią Internet,

3) komputer lub inne urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome), a także powinien być uprawniony do korzystania z tych urządzeń w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu oraz Usługi.

Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Usługi i Serwisu dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Treści udostępniane Użytkownikowi, zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe, programy komputerowe i gry. Także sam układ i wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w celach i zakresie określonym w par. IV pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W szczególności treści nie mogą być kopiowane, zwielokrotnianie, modyfikowanie, przerabianie, opracowywanie, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób.
Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.

Multimedia – oznacza różnego rodzaju cyfrowe produkty, w tym: gry PC, gry mobile, materiały video, programy i aplikacje oferowane w Usłudze, do których dostęp Użytkownik uzyskuje w ramach Serwisu. Multimedia zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i programy komputerowe.

Usługa/ Usługa FuzeForge – oznacza usługę, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu na indywidualne żądanie. Usługa to serwis FuzeForge, z odpłatnym dostępem subskrypcyjnym (w ramach Serwisu) do oferowanych w nim Multimediów.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwis/ Serwis subskrypcyjny – serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji przez Użytkownika, Użytkownik uzyskuje odpłatny dostęp do Multimediów oferowanych w Usłudze (dostęp jest automatycznie przedłużany z częstotliwością, określoną w Regulaminie dla Serwisu).

Zasady korzystania

Opis Usługi oraz Serwisu dostępny jest na stronie internetowej www.fuzeforge.pl lub w reklamach i materiałach promocyjnych.
Aktywacja możliwa jest:


a) z wykorzystaniem usługi dostępowej danego Operatora w następujący sposób:
Użytkownik powinien wpisać na stronie, swój numer telefonu. Po wpisaniu numeru telefonu Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie wiadomość SMS z unikalnym kodem PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie i go zatwierdzić albo
Użytkownik powinien kliknąć na stronie internetowej, odpowiednio opisane butony (przyciski), potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem oraz chęć zamówienia Serwisu. . Kliknięcie w oba butony skutkuje zapisem do Serwisu.


b) przy pomocy karty kredytowej, postępując zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej.
Po aktywacji Serwisu w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) ppkt. i) lub ii) powyżej Użytkownik otrzyma wiadomość SMS zawierającą m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informację dot. kosztu i częstotliwości przedłużania dostępu, linku do Regulaminu, informację o sposobie bezpłatnej dezaktywacji Serwisu.
Użytkownik który dokonał aktywacji Serwisu, otrzyma dane: login oraz hasło niezbędne do dokończenia rejestracji w Usłudze na stronie m.FuzeForge.pl
Dezaktywacji Serwisu uruchomionego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt a) ppkt i) lub ii) powyżej (rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dla serwisu mobilnego) można dokonać w każdym czasie, po zalogowaniu się poprzez stronę www.fuzeforge.pl do swojego konta w zakładce „moje konto” lub wysyłając wiadomość SMS o podanej poniżej treści na wskazany poniżej numer. Dezaktywacja Serwisu jest bezpłatna.

Nazwa Serwisu: FUZEFORGE

Numer dezaktywujący:

80460 – dla użytkowników Orange, Plus, T-Mobile

195 – dla użytkowników Play

Komenda dezaktywująca: STOP FUZEFORGE

Wiadomość dezaktywującą Serwis należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego dany Serwis został zamówiony.

Dezaktywacji Serwisu uruchomionego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) powyżej można dokonać w każdym czasie, poprzez stronę www.fuzeforge.pl po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce „moje konto”. Dezaktywacja Serwisu jest bezpłatna.
Od momentu aktywacji Serwisu dostęp będzie przedłużany wg. poniższej stawki:
a) dla Serwisu aktywowanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) ppkt i) lub ii) powyżej :

Stawka: 8,12 zł netto / 9,99 zł brutto

Częstotliwość przedłużania dostępu: 1 raz/tydzień

  1. b) dla Serwisu aktywowanego w sposób, o którym mowa w ust. 2 b) powyżej

Stawka: 24,38 zł netto / 29,99 zł brutto

Częstotliwość przedłużania dostępu: 1 raz/miesiąc

Każdy Użytkownik Serwisu po dokończeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powyżej otrzymuje dostęp do Usługi FruzeForge w ramach której otrzymuje nielimitowany dostęp do Multimediów, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
Po dokończeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powyżej Użytkownik Serwisu otrzymuje 1 dzień darmowego dostępu do określonych na stronie www.fuzeforge.pl.Multimediów oferowanych w Usłudze.
DGP w ramach promocji może przyznać Użytkownikom prawo dostępu do określonych Multimediów lub określonej liczby Multimediów bez opłat.
Użytkownik po dokończeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powyżej otrzymuje dodatkowo 20% bonus na zakup kodów do wszystkich gier PC z katalogu Fuze Forge (katalog gry PC).
Użytkownik mający aktywny Serwis otrzymuje jeden kod do gry PC (z puli określonej przez DGP w Fuze Forge) za darmo, każdorazowo po przedłużeniu dostępu do do Serwisu.
Użytkownik Serwisu ma możliwość zakupu kodów do i gier PC wyłącznie przy pomocy płatności kartą kredytową.

Opłaty za Serwis

Użytkownik obciążany jest stawką której wysokość zależy od zamówionego Serwisu zgodnie z tabelą z par. II ust. 6 Regulaminu. Dostęp jest automatycznie przedłużany z częstotliwością, która zależy od zamówionego Serwisu zgodnie z tabelą z par. II ust. 6.
W przypadku Serwisu aktywowanego w sposób, o którym mowa w par. II ust. 2 pkt. a) ppkt i) lub ii) powyżej opłaty pobierane są przez Operatorów.
Stawka transakcji nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet ani ewentualnych opłat związanych z transmisją danych.
Użytkownik korzystający z usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskał kod, nie będzie ponosił opłat za skorzystanie z FuzeForge

Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu oraz Usług

Realizacja aktywacji danego Serwisu i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu oraz szczegółowego opisu korzystania z Serwisu. Niezależnie od wymogów określonych w innych postanowieniach Regulaminu w celu pobrania Multimediów, Użytkownik powinien:
zapewnić, by aparat telefoniczny lub komputer czy inne przeznaczone urządzenie, na którym Multimedia mają być odebrane, ściągnięte czy odtwarzane przez Użytkownika, były prawidłowo skonfigurowane (w szczególności w zakresie transmisji danych lub innych elementów warunkujących skorzystanie z Usługi);
upewnić się przed pobraniem Multimediów, co do kompatybilności Multimediów z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urządzenia, na który wybrane Multimedia mają zostać odebrane, ściągnięte czy odtwarzane;
zapewnić, by telefon lub komputer czy inne przeznaczone urządzenie Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranych przez Użytkownika Multimediów.
Informacje dotyczące funkcjonalności oraz interoperacyjności Multimediów, w tym kompatybilność z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urządzenia, na który Multimedia mają zostać odebrane, ściągnięte czy odtwarzane, a także ewentualne techniczne środki ich ochrony dostępne są na stronie m.FuzeForge.pl przy wybranych przez Użytkownika Multimediach.
Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Usług przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.
Użytkownik uzyskujący Multimedia w ramach Usług ma prawo do korzystania z nich w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie pobrania Multimediów udostępnianych jako pliki i jego zapisu w pamięci telefonu, komputera czy innego przeznaczonego urządzenia. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności powyższe oznacza, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.
Postępowanie reklamacyjne

W przypadku Serwisu aktywowanego w sposób, o którym mowa w par. II ust. 2 pkt. a) ppkt i) lub ii) Regulaminu reklamacje dotyczące opłat za taki Serwis oraz usługi dostępowej Operatora mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamację i w trybie określonym przez tego Operatora.
Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać DGP reklamacje dotyczące Usługi i Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi lub wykrytymi wadami.
W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja Użytkownika może zostać przesłana do DGP w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: bok@fuzeforge.pllub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Serwis <nazwa Serwisu>” lub „FuzeForge » lub „<nazwa Serwisu>””. Dla ułatwienia identyfikacji Użytkownika oraz zgłaszanych problemów i żądań, rekomendowane jest, by reklamacja zawierała:
dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;
rodzaj Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
zarzuty Użytkownika,
okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji ,
ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.
Reklamacja, o której mowa powyżej, powinna zostać zgłoszona w terminie 2 miesięcy od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.
DGP zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP może przesłać odpowiedź w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
Zalecane jest aby do czasu rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień tego samego Serwisu, którego dotyczy reklamacja.
Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. Użytkownik posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń min.: możliwość złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (WIIH) czy z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

Postanowienia końcowe

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, jednakże wyrażenie przez Użytkownika zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia (zamówienie odpłatnego dostępu) przed upływem terminu do odstąpienia a także potwierdzenie, iż Użytkownik jest świadomy utraty tegoż prawa wiązać się będzie z utratą prawa do odstąpienia w chwili aktywacji Serwisu.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłączenie w zakresie oraz celu niezbędnym do realizacji Usługi i Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji). Podanie danych ma charakter dobrowolny. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, ich poprawienia a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Użytkownik żąda wykreślenia lub zmiany swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej: bok@fuzeforge.pl umieszczając w treści żądanie wraz z numerem telefonu, z którego Użytkownik zamawiał Serwis. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych użytkowników serwisu FuzeForge jest Digital Global Pass SAS, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: bok@fuzeforge.pl

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem na podstawie Art. 6, ust. 1 lit a, b, f w celach związanych ze świadczeniem usług w ramach Serwisu, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a jeśli Użytkownik wyrazi stosowną zgodę – dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych, w formie określonej w klauzuli zgody a także w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora tj. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Dane osobowe będą przetwarzane w okresie świadczenia usług w Serwisie do czasu ewentualnego żądania ich usunięcia przez Użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia ww. zgody, natomiast informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu. Dane osobowe będą mogły być przetwarzane poza wskazanym okresem, jeśli konieczność taka będzie wynikała z przepisów obowiązującego prawa.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: dane niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu – w przypadku Serwisu aktywowanego w sposób, o którym mowa w par. II ust. 2 pkt. a) ppkt i) lub ii) Regulaminu: numer telefonu, IP a w przypadku Serwisu aktywowanego w sposób, o którym mowa w par. II ust. 2 pkt b) Regulaminu): imię i nazwisko oraz IP a także dane kontaktowe Użytkownika, imię, nazwisko w przypadku rozpatrywania reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług w ramach Serwisu. Podanie danych dla celów przesyłania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na podstawie umów powierzenia.

Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wycofania udzielonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody. Osoby, których dane osobowe dotyczą maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.