Regulamin Fuze Forge15

Regulamin ?wiadczenia us?ugi Fuzeforge oraz serwisu subskrypcyjnego

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okre?la ogólne zasady korzystania z us?ug przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, prezentowanych przez DIGITAL GLOBAL PASS (PS Mobile Access), 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Adres do korespondencji: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com, numer telefonu: 222690002

2. Z okre?lonej w niniejszym Regulaminie Us?ugi oraz Serwisu mog? korzysta? U?ytkownicy sieci nast?puj?cych operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp. Z o.o. (PLAY) oraz Polkomtel sp. Z .o.o. (PLUS) („Operatorzy” lub „Operator” w zale?no?ci od kontekstu).

3. U?ytkownicy zobowi?zani s? do korzystania z Us?ugi oraz z Serwisu w granicach obowi?zuj?cego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. DGP nieodp?atnie udost?pnia Regulamin w sposób, który umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre?ci Regulaminu za pomoc? systemu teleinformatycznego, którym pos?uguje si? DGP, a wiec na stronie internetowej m.Fuzeforge.pl Regulamin dost?pny jest tak?e w siedzibie DGP.

5. U?ytkownik powinien zapozna? si? z tre?ci? Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Us?ugi oraz Serwisu.

6. Ilekro? w Regulaminie u?yte s? wymienione poni?ej sformu?owania, nale?y je rozumie? w nast?puj?cy sposób:

SMS/wiadomo?? SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomo?? tekstowa, sk?adaj?ca si? z nie wi?cej ni? 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), któr? mo?na przes?a? na dowolny telefon komórkowy, zawieraj?ca tre?? wpisana przez nadawc?.

Multimedia – oznacza ró?nego rodzaju cyfrowe produkty, w tym: tre?ci audiowizualne, filmy, virale, oferowane w Us?udze, do których dost?p U?ytkownik uzyskuje w ramach Serwisu. Multimedia zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y.

Us?uga/ Us?uga Fuzeforge – oznacza us?ug? cyfrow?, ?wiadczon? drog? elektroniczn? na podstawie niniejszego Regulaminu na indywidualne ??danie U?ytkownika z odp?atnym dost?pem subskrypcyjnym (w ramach Serwisu) w zwi?zku ze skorzystaniem przez U?ytkowania z Us?ugi dost?powej Operatora do oferowanych w Us?udze Multimediów dost?pnych na stronie www.fuzeforge.pl

U?ytkownik – pe?noletnia osoba fizyczna, korzystaj?ca z Serwisu i Us?ugi na podstawie niniejszego Regulaminu, dla u?ytku w?asnego (o którym mowa w § IV ust. 6 Regulaminu), tj. w celu niezwi?zanym bezpo?rednio lub po?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow? przy czym osoby o ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych mog? korzysta? z Serwisu pod warunkiem wyra?enia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadaj?ce zdolno?ci do czynno?ci prawnych, pod warunkiem dzia?ania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwis – odp?atny serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji, U?ytkownik, w zawi?zku ze skorzystaniem z Us?ugi dost?powej Operatora, uzyskuje dost?p do Multimediów oferowanych w Us?udze (dost?p jest automatycznie przed?u?any z cz?stotliwo?ci?, okre?lon? w Regulaminie)

Us?uga dost?powa – us?uga ?wiadczona przez Operatora na podstawie odpowiednego regulaminu danego Operatora, umo?liwiaj?ca u?ytkownikom ko?cowym Operatora zamówienie odp?atnego dost?pu do tre?ci cyfrowych i/lub us?ug cyfrowych oferowanych w us?ugach podmiotów trzecich (w takich jak Us?uga Fuzeforge) oraz dokonanie p?atno?ci za zamówienie poprzez dodanie nale?nej op?aty na fakturze za zakup us?ug telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku u?ytkownika ko?cowego postpaid) lub poprzez odliczenie nale?nej kwoty od ?rodków zgromadzonych na koncie u?ytkownika ko?cowego (w przypadku u?ytkownika ko?cowego prepaid).

II. Zasady korzystania

1. Opis Us?ugi oraz Serwisu dost?pny jest na stronie internetowej www.fuzeforge.pl  lub w reklamach i materia?ach promocyjnych.

2. Aktywacja mo?liwa jest w nast?puj?cy sposób:

U?ytkownik powinien wpisa?[1] na stronie aktywacyjnej swój numer telefonu oraz klikn?? w wyodr?bnione pole „Akceptuje regulamin”. Nast?pnie U?ytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisa? na stronie, wiadomo?? SMS z unikalnym kodem autoryzacyjnym PIN, który nast?pnie powinien wpisa? równie? na przedmiotowej stronie i go zatwierdzi? klikaj?c w wyodr?bnione pole „Zamawiam i P?ac?”

3. Po aktywacji Serwisu do U?ytkownika wysy?ana jest bezp?atna wiadomo?? SMS zawieraj?ca m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informacje dot. kosztu i cz?stotliwo?ci przed?u?ania dost?pu, informacje o sposobie bezp?atnej dezaktywacji Serwisu.

4. U?ytkownik który dokona? aktywacji Serwisu, otrzyma w bezp?atnej wiadomo?ci SMS dane: login oraz has?o niezb?dne do doko?czenia rejestracji w Us?udze na stronie m.Fuzeforge.pl.

5. Dezaktywacji Serwisu (rozwi?zania umowy o ?wiadczenie us?ug droga elektroniczna) mo?na dokona? w ka?dym czasie, wysy?aj?c wiadomo?? SMS o podanej poni?ej tre?ci na wskazany poni?ej numer. Dezaktywacja Serwisu jest bezp?atna.

Numer dezaktywuj?cy: 80460 lub 195 (dla U?ytkowników sieci Play)

Komenda dezaktywuj?ca: STOP FUZEFORGE

Wiadomo?? dezaktywuj?ca Serwis nale?y w ka?dym przypadku wys?a? z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis zosta? zamówiony.

Istnieje tak?e mo?liwo?? zlecenia dezaktywacji Serwisu poprzez wys?anie wiadomo?ci e-mail na adres: bok@digitalglobalpass.com lub bok@fuzeforge.pl . W wiadomo?ci e-mail nale?y poda? numer telefonu, dla którego Serwis ma zosta? dezaktywowany.

Dezaktywacja Serwisu skutkuje zako?czeniem dost?pu do Multimediów oferowanych w Us?udze Fuzeforge z chwil? zako?czenia op?aconego okresu dost?pu.

6. Od momentu aktywacji Serwisu, dost?p do Us?ugi b?dzie przed?u?any raz w tygodniu wg. poni?szej stawki:

Stawka: 12,19 z? netto / 14,99 z? brutto

Cz?stotliwo?? przed?u?ania dost?pu: 1 raz/tydzie? przy czym po aktywacji Serwisu U?ytkownicy sieci PLAY otrzymuj? 1 dzie? bezp?atnego dost?pu do Multimediów oferowanych w Us?udze Fuzeforge. O up?ywie okresu bezp?atnego dost?pu U?ytkownik informowany jest w przes?anej bezp?atnej wiadomo?ci SMS.

 

7. Ka?dy U?ytkownik Serwisu po doko?czeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powy?ej uzyskuje dost?p do Multimediów oferowanych w Us?udze Fuzeforge na stronie www.fuzeforge.pl

III. Op?aty

1. U?ytkownik obci??any jest stawk? której wysoko?? okre?lona zosta?a w par. II ust. 6 Regulaminu. Dost?p jest automatycznie przed?u?any z cz?stotliwo?ci? zgodnie z par. II ust. 6.

2. Op?aty doliczane s? przez Operatorów do rachunku za us?ugi telekomunikacyjne w przypadku u?ytkownika ko?cowego postpaid lub poprzez odliczenie nale?nej kwoty od ?rodków zgromadzonych na koncie u?ytkownika ko?cowego (w przypadku u?ytkownika ko?cowego prepaid).

3. Okre?lona w Regulaminie stawka nie obejmuje op?at zwi?zanych z uzyskaniem przez U?ytkownika dost?pu do sieci Internet ani ewentualnych op?at zwi?zanych z transmisj? danych.

4. U?ytkownik korzystaj?cy z Us?ugi dost?powej ?wiadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyska? kod, nie b?dzie ponosi? op?at za skorzystanie z Fuzeforge.

IV. Pozosta?e zasady dotycz?ce korzystania z Serwisu oraz Us?ug

1. Realizacja aktywacji Serwisu i mo?liwo?? skorzystania przez U?ytkownika z Us?ugi jest uzale?niona od nale?ytego wype?nienia przez U?ytkownika wymogów wynikaj?cych z niniejszego Regulaminu. W szczególno?ci, U?ytkownik powinien we w?asnym zakresie zapewni? spe?nienie nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Us?ugi::

a) telefon komórkowy wyposa?ony w aktywn? kart? SIM w sieci jednego z Operatorów posiadaj?ce z funkcjonalno?ci umo?liwiaj?ce aktywacj? i korzystanie z Serwisu, (w tym odbieranie wiadomo?ci SMS, brak blokad w rozumieniu odpowiedniego regulaminu danego Operatora uniemo?liwionych korzystanie z Us?ugi dost?powej),

b) po??czenie z sieci? Internet,

c) komputer, telefon lub inne urz?dzenie cyfrowe z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalaj?cym na przegl?danie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wy?sza, Firefox 4 i wy?sza, Opera 10 i wy?sza, Safari 3 i wy?sza, Google Chrome)

d) prawid?owe skonfigurowanie ww. urz?dze? w zakresie transmisji danych).

2. U?ytkownik powinien by? uprawniony do korzystania z urz?dze?, o których mowa w ust. 1 powy?ej w zakresie umo?liwiaj?cym mu korzystanie z Serwisu i Us?ugi Fuzeforge.

3. Dodatkowe informacje dotycz?ce funkcjonalno?ci oraz interoperacyjno?ci Multimediów, w tym kompatybilno?? z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urz?dzenia, na którym Multimedia maja zosta? odtwarzane, a tak?e ewentualne techniczne ?rodki ich ochrony, mog? by? równie? podane na stronie m.Fuzeforge.pl przy wybranych przez U?ytkownika Multimediach.

4. U?ytkownik powinien chroni? has?o i dost?p do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umo?liwiaj?cego korzystanie z Serwisu czy Us?ugi przed nieuprawnionym u?yciem przez osoby trzecie.

5. Multimedia udost?pniane U?ytkownikowi, zawieraj? chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem w?asno?ci przemys?owej materia?y. Tak?e sam uk?ad i wybór prezentowanych tre?ci stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególno?ci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo w?asno?ci przemys?owej.

6. U?ytkownik uzyskuj?cy dost?p do Multimediów w ramach Us?ug ma prawo do korzystania z nich wy??cznie w zakresie okre?lonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtwarzania Multimediów na telefonie, komputerze czy innym przeznaczonych do tego urz?dzeniu. W szczególno?ci U?ytkownik nie jest uprawiony dokopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, prezentowania, publikowana, czy rozpowszechniane w jakikolwiek sposób Multimediów czy ich cz??ci. U?ytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów w zakresie opisanym powy?ej wy??cznie na u?ytek w?asny (tj. na u?ytek osoby, na której rzecz ?wiadczona jest dana Us?uga). W szczególno?ci oznacza to, ?e niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów lub ich cz??ci w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, odsprzeda?, ani inne formy udost?pniania osobom trzecim.

7. U?ytkownika obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.

V. Odpowiedzialno?? za dostarczenie Us?ugi i zgodno?? Us?ugi z umow?

1. DGP b?dzie zobowi?zana dostarczy? U?ytkownikowi Us?ug? (tj. umo?liwi? dost?p do Serwisu) niezw?ocznie po zawarciu umowy.

2. Je?eli DGP nie dostarczy? Us?ugi, U?ytkownik mo?e wezwa? DGP do jej dostarczenia. Je?eli DGP nie dostarczy Us?ugi niezw?ocznie, U?ytkownik mo?e odst?pi? od umowy. U?ytkownik mo?e odst?pi? od umowy bez wzywania do dostarczenia Us?ugi je?eli: (i)  z o?wiadczenia DGP lub okoliczno?ci wyra?nie wynika, ?e DGP nie dostarczy Us?ugi lub (ii) U?ytkownik i DGP uzgodnili lub z okoliczno?ci zawarcia umowy wyra?nie wynika, ?e okre?lony termin dostarczenia Us?ugi mia? istotne znaczenie dla U?ytkownika, a DGP nie dostarczy?a jej w tym terminie.

3. DGP ponosi odpowiedzialno?? za brak zgodno?ci Us?ugi z umow? (dostarczanej w sposób ci?g?y), który wyst?pi? lub ujawni? si? w czasie, w którym zgodnie z umow? Us?uga mia?a by? dostarczana. Domniemywa si?, ?e brak zgodno?ci Us?ugi z umow? wyst?pi? w tym czasie, je?eli w tym czasie si? ujawni?. Powy?sze domniemanie nie ma zastosowania, je?eli ?rodowisko cyfrowe U?ytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których DGP poinformowa?a U?ytkownika w sposób jasny i zrozumia?y przed zawarciem umowy lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowi?zuj?ce przepisy prawa.

4. Je?eli Us?uga (Multimedia dostarczone w ramach Serwisu) jest niezgodna z umow?, U?ytkownik mo?e ??da? doprowadzenia Us?ugi do zgodno?ci z umow?.  DGP doprowadza Us?ug? do zgodno?ci z umow? w rozs?dnym czasie od chwili, w której zosta?a poinformowana przez U?ytkownika o braku zgodno?ci z umow? i bez nadmiernych niedogodno?ci dla U?ytkownika, uwzgl?dniaj?c charakter oraz cel, w jakim Us?uga jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Multimediów (Us?ugi) do zgodno?ci z umow? ponosi DGP. 

5. Je?eli Us?uga jest niezgodna z umow?, U?ytkownik mo?e z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu op?aty albo odst?pieniu od umowy, gdy: (i) doprowadzenie do zgodno?ci Us?ugi z umow? jest niemo?liwe albo wymaga nadmiernych kosztów, (ii) DGP nie doprowadzi?a Us?ugi do zgodno?ci z umow? zgodnie z ust. 4 powy?ej, (iii) brak zgodno?ci Us?ugi z umow? wyst?puje nadal, mimo ?e DGP próbowa?a doprowadzi? je do zgodno?ci z umow?, (iv)  brak zgodno?ci Us?ugi z umow? jest na tyle istotny, ?e uzasadnia obni?enie op?aty albo odst?pienie od umowy bez uprzedniego ??dania doprowadzenia ich do zgodno?ci z umow?, (v) z o?wiadczenia DGP lub okoliczno?ci wyra?nie wynika, ?e DGP nie doprowadzi Us?ugi do zgodno?ci z umow? w rozs?dnym czasie lub bez nadmiernych niedogodno?ci dla U?ytkownika.

5. W pozosta?ym zakresie do odpowiedzialno?ci DGP za zgodno?? Us?ugi z umow? stosuje si? przepisy ustawy o prawach konsumenta

VI. Postepowanie reklamacyjne

1. Niezale?nie i bez wp?ywu na przewidzian? przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa odpowiedzialno?? DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przys?uguj?ce konsumentowi w zakresie zg?aszania i dochodzenia roszcze?, U?ytkownik ma prawo sk?ada? DGP reklamacje dotycz?ce Us?ugi i Serwisu, w szczególno?ci zwi?zane z niewykonaniem lub nienale?ytym wykonaniem Us?ugi lub wykrytymi wadami.

2. W celu usprawnienia procesu zg?aszania i rozpatrywania, reklamacja U?ytkownika mo?e zosta? zg?oszona drog? telefoniczn? do Biura Obs?ugi Klienta pod numerem  22 2690002  od poniedzia?ku do pi?tku (bez dni ?wi?tecznych) w godzinach 9:00-17:00 (op?ata wed?ug taryfy operatora) lub przes?ana do DGP w formie wiadomo?ci email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com lub zosta? wys?ana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Serwis Fuzeforge lub „Fuzeforge ». Reklamacja powinna zawiera?:

a. dane U?ytkownika umo?liwiaj?ce kontakt z nim oraz identyfikacj? jako U?ytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

b. nazw? Serwisu lub Us?ugi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty U?ytkownika,

d. okoliczno?ci dotycz?ce przedmiotu reklamacji,

e. ewentualnie ??dany przez U?ytkownika sposób za?atwienia reklamacji lub usuni?cia zarzucanego naruszenia.

3. DGP zobowi?zuje si? udzieli? odpowiedzi na reklamacj? w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP mo?e przes?a? odpowiedz w formie wiadomo?ci email na adres U?ytkownika, je?eli zosta? on podany w zg?oszeniu reklamacyjnym.

4. Zalecane jest, aby do czasu rozpatrzenia reklamacji dotycz?cej problemów z aktywacj? Serwisu U?ytkownik powstrzyma? si? od sk?adania kolejnych zamówie? Serwisu.

5. Dodatkowo reklamacje dotycz?ce op?at za Serwis oraz Us?ugi dost?powej Operatora mog? by? sk?adane bezpo?rednio do Operatora w?a?ciwego dla osoby sk?adaj?cej reklamacje i w trybie okre?lonym przez tego Operatora.

6. U?ytkownikowi przys?uguje prawo do dochodzenia roszcze? w s?dzie. U?ytkownik b?d?cy konsumentem posiada tak?e mo?liwo?? skorzystania z pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? tj. mo?liwo?? z?o?enia wniosku o rozstrzygniecie sporu do sta?ego polubownego sadu konsumenckiego dzia?aj?cego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (WIIH) czy wyst?pienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. U?ytkownik b?d?cy konsumentem ma równie? mo?liwo?? skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dost?pnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Postanowienia ko?cowe

1. U?ytkownikowi przys?uguje prawo odst?pienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

2. Odst?pienie od umowy U?ytkownik mo?ne wykona? poprzez z?o?enie jednoznacznego o?wiadczenia wskazuj?cego wol? odst?pienia od umowy, przesy?anego poczt? na adres DGP wskazany w art. I ust. 1 Regulaminu b?d? mailowo na adres: bok@digitalglobalpass.com U?ytkownik mo?e skorzysta? z nast?puj?cego wzoru o?wiadczenia:

– Adresat: Digital Global Pass SAS (PS Mobile Access), przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, Francja, e-mail: bok@digitalglobalpass.com

– Ja/My(*) niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy  dost?pu do serwisu Fuzeforge zamówionego przy u?yciu numeru telefonu …………

–  Data zawarcia umowy …………………………

– Imi? i nazwisko U?ytkownika(-ów) …………………….

– Adres U?ytkownik(-ów) ……………………….

– Podpis U?ytkownik(-ów) (tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)

– Data ……………..

(*) niepotrzebne skre?li?.

3. W przypadku odst?pienia od umowy DGP zwraca U?ytkownikowi poniesione przez U?ytkownika op?aty, z zastrze?eniem postanowie? pkt. 4 poni?ej, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia otrzymania od U?ytkownika o?wiadczenia o odst?pieniu.

4. Je?eli U?ytkownik wykonuje prawo do odst?pienia od umowy po rozpocz?ciu przez DGP – na wyra?n?? pro?b?? (z?a?danie) U?ytkownika – ?wiadczenia Us?ugi przed up?ywem 14-dniowego terminu do odst?pienia od umowy, U?ytkownik ma obowi?zek zap?aty za ?wiadczenia spe?nione do chwili odst?pienia od umowy.

5. Prawo do odst?pienie od umowy nie przys?uguje w przypadkach okre?lonych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególno?ci gdy:

a) DGP wykona? w pe?ni Us?ug?? przed up?ywem terminu do odst?pienie od umowy za wyra?n?? i uprzednia? zgoda? U?ytkownika, który zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia Us?ugi, z?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez DGP utraci prawo do odst?pienia od umowy i przyj?? to do wiadomo?ci;

b) ?wiadczenie dotyczy dostarczenia tre?ci cyfrowych, które nie s?? zapisane na no?niku materialnym, za które U?ytkownik jest zobowi?zany do zap?aty ceny, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si?? za wyra?n?? i uprzednia? zgoda? U?ytkownika przed up?ywem terminu do odst?pienia, który to U?ytkownik zosta? poinformowany przez DGP przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, z?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez DGP  utraci prawa odst?pienia od Umowy i przyj?? to do wiadomo?ci, a DGP przekaza? U?ytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególno?ci ustawy o prawach konsumenta.

7. W zakresie dopuszczalnym przez obowi?zuj?ce przepisy prawa DGP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z nast?puj?cych wa?nych przyczyn: zmiana cech lub funkcji Us?ugi lub wprowadzenie nowych czy dodatkowych cech lub funkcji zwi?zanych z rozwojem funkcjonalno?ci Us?ugi, post?pem technicznym lub technologicznym lub maj?ca na celu usprawnienie dzia?ania Us?ugi czy zapewnienie bezpiecznego korzystania z Us?ugi czy uniemo?liwienie korzystania z Us?ugi w sposób sprzeczny z powszechnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami, zmiana w ofercie Us?ugi, zmiana powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa maj?cych wp?yw na Us?ug? lub tre?? Regulaminu, wykonanie obowi?zku wynikaj?cego z obowi?zuj?cych przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia s?du, decyzji lub interpretacji organu administracji. Zmiany Regulaminu b?d? komunikowane U?ytkownikom na stronie Us?ugi na co najmniej 7 dni przed wej?ciem w ?ycie tych zmian. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu U?ytkownik jest uprawiony do rezygnacji z korzystania z Us?ugi i Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. DGP mo?e dokona? zmiany Us?ugi, która nie jest niezb?dna do zachowania jej zgodno?ci z umow?, jedynie z uzasadnionych przyczyn, wskazanych w ust. 7 powy?ej. Zmiany nie b?d? wi?za? si? z jakimikolwiek kosztami po stronie U?ytkownika.

8. Zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporz?dzenie”), administratorem danych osobowych U?ytkowników serwisu Fuzeforge jest Digital Global Pass SAS (PS Mobile Access), przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com. Informacje dotycz?ce przetwarzania danych osobowych dost?pne s? na stronie m.Fuzeforge.pl w zak?adce Polityka Prywatno?ci

 

 


[1] W przypadku niektórych Operatorów mo?liwe tak?e uwierzytelnienie numeru telefonu przez systemy Operatora gdy telefon ??czy si? z sieci? Internet po sieci Operatora. Je?li numer zostanie uwierzytelniony jako nale??cy do klienta danego Operatora U?ytkownik od razu otrzyma bezp?atn? wiadomo?? SMS z unikalnym kodem autoryzacyjnym PIN