Regulamin od 2023.04.17

Regulamin od 2023.04.17

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi Fuzeforge oraz serwisu subskrypcyjnego

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z usług przeznaczonych na telefony komórkowe lub komputery, prezentowanych przez DIGITAL GLOBAL PASS, 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, RCS : 390 944 429 (zwana dalej „DGP”). Adres do korespondencji: 350 rue Denis Papin – Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com, numer telefonu: 222690002

2. Z określonej w niniejszym Regulaminie Usługi oraz Serwisu mogą korzystać Użytkownicy sieci następujących operatorów: Orange Polska S.A. (ORANGE), sieci T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), sieci P4 Sp. Z o.o. (PLAY) oraz Polkomtel sp. Z .o.o. (PLUS) („Operatorzy” lub „Operator” w zależności od kontekstu).

3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi oraz z Serwisu w granicach obowiązującego w Polsce prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. DGP nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się DGP, a wiec na stronie internetowej m.Fuzeforge.pl Regulamin dostępny jest także w siedzibie DGP.

5. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Usługi oraz Serwisu.

6. Ilekroć w Regulaminie użyte są wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:

SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) – jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisana przez nadawcę.

Multimedia – oznacza różnego rodzaju cyfrowe produkty, w tym: treści audiowizualne, filmy, virale, oferowane w Usłudze, do których dostęp Użytkownik uzyskuje w ramach Serwisu. Multimedia zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały.

Usługa/ Usługa Fuzeforge – oznacza usługę cyfrową, świadczoną drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu na indywidualne żądanie Użytkownika z odpłatnym dostępem subskrypcyjnym (w ramach Serwisu) w związku ze skorzystaniem przez Użytkowania z Usługi dostępowej Operatora do oferowanych w Usłudze Multimediów dostępnych na stronie www.fuzeforge.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu i Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu, dla użytku własnego (o którym mowa w § IV ust. 6 Regulaminu), tj. w celu niezwiązanym bezpośrednio lub pośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.

Serwis – odpłatny serwis o charakterze subskrypcyjnym w ramach którego, do momentu jego dezaktywacji, Użytkownik, w zawiązku ze skorzystaniem z Usługi dostępowej Operatora, uzyskuje dostęp do Multimediów oferowanych w Usłudze (dostęp jest automatycznie przedłużany z częstotliwością, określoną w Regulaminie)

Usługa dostępowa – usługa świadczona przez Operatora na podstawie odpowiednego regulaminu danego Operatora, umożliwiająca użytkownikom końcowym Operatora zamówienie odpłatnego dostępu do treści cyfrowych i/lub usług cyfrowych oferowanych w usługach podmiotów trzecich (w takich jak Usługa Fuzeforge) oraz dokonanie płatności za zamówienie poprzez dodanie należnej opłaty na fakturze za zakup usług telekomunikacyjnych danego Operatora (w przypadku użytkownika końcowego postpaid) lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie użytkownika końcowego (w przypadku użytkownika końcowego prepaid).

II. Zasady korzystania

1. Opis Usługi oraz Serwisu dostępny jest na stronie internetowej www.fuzeforge.pl lub w reklamach i materiałach promocyjnych.

2. Aktywacja możliwa jest w następujący sposób:

Użytkownik powinien wpisać[1] na stronie aktywacyjnej swój numer telefonu oraz kliknąć w wyodrębnione pole „Akceptuje regulamin”. Następnie Użytkownik otrzyma od Operatora na numer telefonu, który wpisał na stronie, wiadomość SMS z unikalnym kodem autoryzacyjnym PIN, który następnie powinien wpisać również na przedmiotowej stronie i go zatwierdzić klikając w wyodrębnione pole „Zamawiam i Płacę”

3. Po aktywacji Serwisu do Użytkownika wysyłana jest bezpłatna wiadomość SMS zawierająca m.in.: potwierdzenie aktywacji Serwisu, informacje dot. kosztu i częstotliwości przedłużania dostępu, informacje o sposobie bezpłatnej dezaktywacji Serwisu.

4. Użytkownik który dokonał aktywacji Serwisu, otrzyma w bezpłatnej wiadomości SMS dane: login oraz hasło niezbędne do dokończenia rejestracji w Usłudze na stronie m.Fuzeforge.pl.

5. Dezaktywacji Serwisu (rozwiązania umowy o świadczenie usług droga elektroniczna) można dokonać w każdym czasie, wysyłając wiadomość SMS o podanej poniżej treści na wskazany poniżej numer. Dezaktywacja Serwisu jest bezpłatna.

Numer dezaktywujący: 80460 lub 195 (dla Użytkowników sieci Play)

Komenda dezaktywująca: STOP FUZEFORGE

Wiadomość dezaktywująca Serwis należy w każdym przypadku wysłać z numeru telefonu komórkowego, dla którego Serwis został zamówiony.

Istnieje także możliwość zlecenia dezaktywacji Serwisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@digitalglobalpass.com lub bok@fuzeforge.pl . W wiadomości e-mail należy podać numer telefonu, dla którego Serwis ma zostać dezaktywowany.

Dezaktywacja Serwisu skutkuje zakończeniem dostępu do Multimediów oferowanych w Usłudze Fuzeforge z chwilą zakończenia opłaconego okresu dostępu.

6. Od momentu aktywacji Serwisu, dostęp do Usługi będzie przedłużany raz w tygodniu wg. poniższej stawki:

Stawka: 8,12 zł netto / 9,99 zł brutto

Częstotliwość przedłużania dostępu: 1 raz/tydzień

7. Każdy Użytkownik Serwisu po dokończeniu rejestracji, o której mowa w ust. 4 powyżej uzyskuje dostęp do Multimediów oferowanych w Usłudze Fuzeforge na stronie www.fuzeforge.pl

III. Opłaty

1. Użytkownik obciążany jest stawką której wysokość określona została w par. II ust. 6 Regulaminu. Dostęp jest automatycznie przedłużany z częstotliwością zgodnie z par. II ust. 6.

2. Opłaty doliczane są przez Operatorów do rachunku za usługi telekomunikacyjne w przypadku użytkownika końcowego postpaid lub poprzez odliczenie należnej kwoty od środków zgromadzonych na koncie użytkownika końcowego (w przypadku użytkownika końcowego prepaid).

3. Określona w Regulaminie stawka nie obejmuje opłat związanych z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do sieci Internet ani ewentualnych opłat związanych z transmisją danych.

4. Użytkownik korzystający z Usługi dostępowej świadczonej przez Polkomtel Sp. z o.o., w ramach której uzyskał kod, nie będzie ponosił opłat za skorzystanie z Fuzeforge.

IV. Pozostałe zasady dotyczące korzystania z Serwisu oraz Usług

1. Realizacja aktywacji Serwisu i możliwość skorzystania przez Użytkownika z Usługi jest uzależniona od należytego wypełnienia przez Użytkownika wymogów wynikających z niniejszego Regulaminu. W szczególności, Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w celu korzystania z Serwisu oraz Usługi::

a) telefon komórkowy wyposażony w aktywną kartę SIM w sieci jednego z Operatorów posiadające z funkcjonalności umożliwiające aktywację i korzystanie z Serwisu, (w tym odbieranie wiadomości SMS, brak blokad w rozumieniu odpowiedniego regulaminu danego Operatora uniemożliwionych korzystanie z Usługi dostępowej),

b) połączenie z siecią Internet,

c) komputer, telefon lub inne urządzenie cyfrowe z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.: Internet Explorer 6 i wyższa, Firefox 4 i wyższa, Opera 10 i wyższa, Safari 3 i wyższa, Google Chrome)

d) prawidłowe skonfigurowanie ww. urządzeń w zakresie transmisji danych).

2. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z urządzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu i Usługi Fuzeforge.

3. Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonalności oraz interoperacyjności Multimediów, w tym kompatybilność z modelem telefonu lub oprogramowaniem komputera czy innego przeznaczonego urządzenia, na którym Multimedia maja zostać odtwarzane, a także ewentualne techniczne środki ich ochrony, mogą być również podane na stronie m.Fuzeforge.pl przy wybranych przez Użytkownika Multimediach.

4. Użytkownik powinien chronić hasło i dostęp do swojego telefonu komórkowego/komputera lub konta umożliwiającego korzystanie z Serwisu czy Usługi przed nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

5. Multimedia udostępniane Użytkownikowi, zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały. Także sam układ i wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej.

6. Użytkownik uzyskujący dostęp do Multimediów w ramach Usług ma prawo do korzystania z nich wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie tj. w zakresie odtwarzania Multimediów na telefonie, komputerze czy innym przeznaczonych do tego urządzeniu. W szczególności Użytkownik nie jest uprawiony dokopiowania, zwielokrotniania, modyfikowania, prezentowania, publikowana, czy rozpowszechniane w jakikolwiek sposób Multimediów czy ich części. Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Multimediów w zakresie opisanym powyżej wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczona jest dana Usługa). W szczególności oznacza to, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Multimediów lub ich części w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim.

7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. Odpowiedzialność za dostarczenie Usługi i zgodność Usługi z umową

1. DGP będzie zobowiązana dostarczyć Użytkownikowi Usługę (tj. umożliwić dostęp do Serwisu) niezwłocznie po zawarciu umowy.

2. Jeżeli DGP nie dostarczył Usługi, Użytkownik może wezwać DGP do jej dostarczenia. Jeżeli DGP nie dostarczy Usługi niezwłocznie, Użytkownik może odstąpić od umowy. Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi jeżeli: (i) z oświadczenia DGP lub okoliczności wyraźnie wynika, że DGP nie dostarczy Usługi lub (ii) Użytkownik i DGP uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usługi miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a DGP nie dostarczyła jej w tym terminie.

3. DGP ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi z umową (dostarczanej w sposób ciągły), który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową Usługa miała być dostarczana. Domniemywa się, że brak zgodności Usługi z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Powyższe domniemanie nie ma zastosowania, jeżeli środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których DGP poinformowała Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy lub w innych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

4. Jeżeli Usługa (Multimedia dostarczone w ramach Serwisu) jest niezgodna z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia Usługi do zgodności z umową. DGP doprowadza Usługę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której została poinformowana przez Użytkownika o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając charakter oraz cel, w jakim Usługa jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Multimediów (Usługi) do zgodności z umową ponosi DGP.

5. Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu opłaty albo odstąpieniu od umowy, gdy: (i) doprowadzenie do zgodności Usługi z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, (ii) DGP nie doprowadziła Usługi do zgodności z umową zgodnie z ust. 4 powyżej, (iii) brak zgodności Usługi z umową występuje nadal, mimo że DGP próbowała doprowadzić je do zgodności z umową, (iv) brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie opłaty albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia ich do zgodności z umową, (v) z oświadczenia DGP lub okoliczności wyraźnie wynika, że DGP nie doprowadzi Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

5. W pozostałym zakresie do odpowiedzialności DGP za zgodność Usługi z umową stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta

VI. Postepowanie reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność DGP wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, Użytkownik ma prawo składać DGP reklamacje dotyczące Usługi i Serwisu, w szczególności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi lub wykrytymi wadami.

2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja Użytkownika może zostać zgłoszona drogą telefoniczną do Biura Obsługi Klienta pod numerem 22 2690002 od poniedziałku do piątku (bez dni świątecznych) w godzinach 9:00-17:00 (opłata według taryfy operatora) lub przesłana do DGP w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: bok@digitalglobalpass.com lub zostać wysłana w formie pisemnej na adres podany w par. 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu z dopiskiem « Serwis Fuzeforge lub „Fuzeforge ». Reklamacja powinna zawierać:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu, w tym adres email i numer telefonu;

b. nazwę Serwisu lub Usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób załatwienia reklamacji lub usunięcia zarzucanego naruszenia.

3. DGP zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. DGP może przesłać odpowiedz w formie wiadomości email na adres Użytkownika, jeżeli został on podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

4. Zalecane jest, aby do czasu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej problemów z aktywacją Serwisu Użytkownik powstrzymał się od składania kolejnych zamówień Serwisu.

5. Dodatkowo reklamacje dotyczące opłat za Serwis oraz Usługi dostępowej Operatora mogą być składane bezpośrednio do Operatora właściwego dla osoby składającej reklamacje i w trybie określonym przez tego Operatora.

6. Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie. Użytkownik będący konsumentem posiada także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj. możliwość złożenia wniosku o rozstrzygniecie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (WIIH) czy wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy Użytkownik możne wykonać poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wskazującego wolę odstąpienia od umowy, przesyłanego pocztą na adres DGP wskazany w art. I ust. 1 Regulaminu bądź mailowo na adres: bok@digitalglobalpass.com Użytkownik może skorzystać z następującego wzoru oświadczenia:

– Adresat: Digital Global Pass, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, Francja, e-mail: bok@digitalglobalpass.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostępu do serwisu Fuzeforge zamówionego przy użyciu numeru telefonu …………

– Data zawarcia umowy …………………………

– Imię i nazwisko Użytkownika(-ów) …………………….

– Adres Użytkownik(-ów) ……………………….

– Podpis Użytkownik(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data ……………..

(*) niepotrzebne skreślić.

3. W przypadku odstąpienia od umowy DGP zwraca Użytkownikowi poniesione przez Użytkownika opłaty, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 poniżej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu.

4. Jeżeli Użytkownik wykonuje prawo do odstąpienia od umowy po rozpoczęciu przez DGP – na wyraźną̨ prośbę̨ (żądanie) Użytkownika – świadczenia Usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

5. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności gdy:

a) DGP wykonał w pełni Usługę̨ przed upływem terminu do odstąpienie od umowy za wyraźną̨ i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po spełnieniu świadczenia przez DGP utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;

b) świadczenie dotyczy dostarczenia treści cyfrowych, które nie są̨ zapisane na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się̨ za wyraźną̨ i uprzednią zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia, który to Użytkownik został poinformowany przez DGP przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez DGP utraci prawa odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości, a DGP przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta.

7. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa DGP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana cech lub funkcji Usługi lub wprowadzenie nowych czy dodatkowych cech lub funkcji związanych z rozwojem funkcjonalności Usługi, postępem technicznym lub technologicznym lub mająca na celu usprawnienie działania Usługi czy zapewnienie bezpiecznego korzystania z Usługi czy uniemożliwienie korzystania z Usługi w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami, zmiana w ofercie Usługi, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Usługę lub treść Regulaminu, wykonanie obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, decyzji lub interpretacji organu administracji. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Usługi na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie tych zmian. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu Użytkownik jest uprawiony do rezygnacji z korzystania z Usługi i Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7. DGP może dokonać zmiany Usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, jedynie z uzasadnionych przyczyn, wskazanych w ust. 7 powyżej. Zmiany nie będą wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.

8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu Fuzeforge jest Digital Global Pass, przy 350 rue Denis Papin Parc de la Duranne – Domaine du Tourillon – 13100 Aix-en-Provence, Francja, wpisana w Registre du Commerce et des Sociétés pod numerem B 430 325 811. Adres e-mail: bok@digitalglobalpass.com. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie m.Fuzeforge.pl w zakładce Polityka Prywatności


[1] W przypadku niektórych Operatorów możliwe także uwierzytelnienie numeru telefonu przez systemy Operatora gdy telefon łączy się z siecią Internet po sieci Operatora. Jeśli numer zostanie uwierzytelniony jako należący do klienta danego Operatora Użytkownik od razu otrzyma bezpłatną wiadomość SMS z unikalnym kodem autoryzacyjnym PIN